Přeskočit na obsah Přeskočit na navigaci Přeskočit na navigaci
ZŠ a MŠ Rovečné
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Základní škola

 Základní škola Rovečné zahájila svoji činnost 1. 9. 1956. Od 1. 1. 2001 je škola zřízena jako příspěvková organizace Obce Rovečné a od 1. 1. 2003 je součástí školy ještě mateřská škola, která ke své činnosti využívá vedlejší budovu.

Škola se nachází v krásném prostředí Českomoravské vrchoviny a tak skýtá velmi dobré možnosti pro vyžití v přírodě. Základní škola zajišťuje výchovu a vzdělávání hlavně žákům místního regionu. Patří mezi inkluzivní školy (společně vzdělává a vychovává všechny žáky bez ohledu na jejich předpoklady a handicapy). Prioritou školy je co nejlépe připravit žáky pro další život a motivovat je k celoživotnímu učení, přičemž klademe důraz na všestranný rozvoj každého dítěte podle jeho schopností a možností. Preferujeme společný komplexní základ všeobecného vzdělávání, proto je výuka zaměřena na budování co nejširšího všeobecného rozhledu.

Základní škola Rovečné je od 1. 9. 2007 malotřídní venkovskou základní školou rodinného typu s 1. – 5. ročníkem. Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje školu 44 žáků. Každý ročník je tento školní rok 2021/2022 vyučován zvlášť ve třídě, pouze výtvarné výchovy a tělesné výchovy jsou některé ročníky spojeny. Součástí školy je jedno oddělení školní družiny a školní jídelna. Základní škola nyní ke své činnosti využívá suterén, zvýšené přízemí a 1. patro. Pro sportovní vyžití slouží nově zrekonstruovaná tělocvična, rozsáhlý areál 2 školních hřišť, zahrady a parku. Areál využívají nejen žáci při výuce, ale v odpoledních hodinách i školní družina a veřejnost.

Převážná většina žáků jsou děti ze zdejší obce, které navštěvovaly naši mateřskou školu, a z dalších čtyř vesnic z blízkého okolí. Dlouholeté zkušenosti máme s integrací žáků se specifickými poruchami učení a chování. Pro tyto žáky je zajištěna odborná péče (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum), každý integrovaný žák má vypracován individuální vzdělávací plán, který je pravidelně doplňován a aktualizován. Žákům nadaným vytváříme podmínky a individuální zaměření pro jejich rozvoj a uplatnění při přijímání na víceletá gymnázia.

Každoročně se v rámci vnější evaluace účastníme celostátního testování projektu KALIBRO, žáci 2. – 5.ročníku se účastní mezinárodní matematické soutěže Klokan. Žáci pravidelně odebírají ovoce v rámci projektu Ovoce do škol. Každoročně se zapojujeme do akce Čistá Vysočina a příležitostně do projektů týkajících se třídění odpadu.

Během školního roku pedagogové a žáci vzájemně spolupracují na různých projektech (Vánoční besídka, Dětský karneval, Čarodějnická škola, Den matek, Třídíme odpad apod.).

K doplnění a obohacení výuky pořádáme podle aktuální nabídky exkurze, přednášky, návštěvy divadelních a filmových představení, muzeí, koncertů, pracovní dílny apod.